Wednesday, December 8, 2010

സംസ്കാരവും പുനർജ്ജന്മവും


“ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ചരിത്രപുരുഷന്മാർ” എന്ന പോസ്റ്റ് കണ്ട് അനാര്യൻ എന്ന മാന്യൻ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. എന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രതീകാത്മക രൂപമല്ല അനന്തശയനം എന്നു വെറുതെ തർക്കിക്കുകയല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം കണ്ടില്ല. എന്നാൽ അനന്തശയനം സത്യമായും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുകയല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു. ‘അനന്തശയനം’ എന്ന സങ്കല്പത്തിനെക്കുറിച്ച് എന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ചിലർക്ക് കാണുന്നില്ല.   ആ സങ്കല്പം ഉഢായിപ്പാണെങ്കിൽ, ഏതോ ഋഷി പാൽക്കടലിൽ പോയപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ട കാര്യം ചിത്രമാക്കിയതാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നു പറയേണ്ടിവരും.

ഗ്രഹങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണ് ? ‘ബിഗ്‌ബാംഗ്‘ പ്രകാരം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നും തെറിച്ചുപോകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരേ ദിശയിൽതന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതല്ലെ. അതല്ല, ഇടക്കുവെച്ച് തിരിഞ്ഞുകളിക്കാൻ അവിടെ 'റൌണ്ടെബൌട്ട് '  ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാതെ പുലമ്പുകയാണെന്നു പറയും.  ഇനി ദൈവം എന്നൊരാൾ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ ചരടുകെട്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ചരട് പൊട്ടിപ്പൊയാലത്തെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

എന്നെ ആക്ഷേപിച്ച് (മുകളിലെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിൽ) എഴുതിയതു പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാവനകൾ  ബ്ലോഗിലെന്നല്ല, എവിടെയും ഒരു ആശാസ്യകരമായ പ്രവണതയായി തോന്നുന്നില്ല. ‘മഹാവിഷ്ണു പാൽകടലിലാണ് ശയിക്കുന്നത്’ എന്നും ‘ ബീജം ശയിക്കുന്നത് ശുക്ലത്തിലാണ്’ എന്നും എന്റെ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ അതു തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും ഈ തെറ്റായ പ്രസ്ഥാവനയിൽ നിന്നുതന്നെ തുടങ്ങാം.

ബീജം ശുക്ലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയല്ല. ശുക്ലം എന്നു പറഞ്ഞാൽ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും വരുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിലെ സർവ്വധാതുക്കളുമടങ്ങിയ ക്ഷാരഗുണമുള്ള ജലമയമായ രേതസ് ആണ്. ബീജത്തിന്റെ അണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതിന് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകി യാത്ര സുഗമമാക്കുന്ന മാധ്യമം മാത്രമാണത്. പുരുഷബീജം എന്നു പറയുന്നതും ശരീരത്തിലെ ചെറിയ കോശമാണെന്ന് (not smallest cell) ആധുനിക ശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട്.  വിവിധതരത്തിലുള്ള ‘അനേകായിരം’ കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യശരീരം.   50 -100 trillion (?) ഉണ്ടെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം.)

                            (കോശത്തിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങൾ)


ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് കോശം. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഘടനകളുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജീവന്റെ തുടിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് കോശദ്രവത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് മനുഷ്യശരീരമായാലും ബ്രഹ്മാണ്ഡമായാലും തത്ത്വം ഒന്നു തന്നെ. എന്തെല്ലാം ഭാവവിശേഷങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടോ അവയെല്ലാം പുരുഷനിലും (വ്യക്തിയിൽ) ഉണ്ട്. പുരുഷനിൽ എന്തെല്ലാം ഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ടോ അവയെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലുമുണ്ട്.

“അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹീയാൻ”
 (അണുവിനെക്കാൾ ചെറുതും അതിബൃഹത്തിനെക്കാൾ വലുതും )
“അണിയാൻഹ്യതർക്ക്യമണു പ്രമാണാത്”
 (അണുവിനെക്കാൾ ചെറുതെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.)

“ബീജം മാം സർവ്വഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം
ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം”.

[ഹേ! അർജ്ജുന, എന്നെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടെയും നിത്യമായ ബീജമായി (വിത്തായി) നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു.]

ഇവിടെ “ഞാൻ“ എന്നു പറയുന്നത് -  അന്തര്യാമിയും സർവേശ്വരനുമായ ആദികാരണത്തെയാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം 16,008 ഭാര്യമാരുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുമല്ലൊ.

[ഛാന്ദ്യോഗ്യോപനിഷത്തിൽ ശ്വേതകേതുവും അരുണപുത്രനായ ഉദ്ദാലകനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംവാദത്തിൽ ബീജത്തിന്റെ ഉദാഹരണം വരുന്നുണ്ട്.

ഉദ്ദാലകൻ മകനോടു പറയുന്നു:

ശ്വേതകേതു, ഈ പേരാൽമരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം കൊണ്ടു വരിക.

മകൻ: ഭഗവാനേ, ഇതാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

അച്ഛൻ: അതിനെ രണ്ടായി മുറിക്കുക.

മകൻ: ഭഗവാനേ, ഇതാ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

അച്ഛൻ: ഇവിടെ നീ എന്തു കാണുന്നു?

മകൻ: ഭഗവാനേ, അണുക്കളെപ്പോലെ ചെറിയ വിത്തുകൾ.

അച്ഛൻ: മകനേ, ഇവയിൽ ഒന്നിനെ എടുത്തു ഭേദിക്കൂ.

മകൻ: ഭഗവാനേ, അതും ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അച്ഛൻ: ഇതിൽ നീ എന്തു കാണുന്നു?

മകൻ: ഞാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല.

ഇതു കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ മകനോടു പറഞ്ഞു: “അല്ലയോ വത്സാ, ഈ വിത്തിന്റെയുള്ളിൽ നീ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ ഒരു വലിയ പേരാലായി വളർന്നു വികസിക്കാനുള്ള സാ‍ദ്ധ്യത സൂക്ഷ്മമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അണിമാവിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന വലിയ പേരാൽമരം ഉണ്ടായി വികസിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മഭാവം തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെയെല്ലാം ആത്മാവായിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളതും, ആത്മാവായിട്ടുള്ളതും. അല്ലയോ ശ്വേതകേതു, അതു നീ ആകുന്നു".]

സുപ്രസിദ്ധമായ “തത്ത്വമസി” എന്ന മഹാവാക്യമാണ് ഈ ബീജത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽകൂടി ഉദ്ദാലകൻ ശ്വേതകേതുവിന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. ആധുനികശാസ്ത്രവും പ്രപഞ്ചോല്പത്തി ഒരു ഏകകാരണത്തിൽ നിന്നും വന്നതായി കരുതുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം അനന്തവിശേഷങ്ങളോടുകൂടി നാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആദ്യം അവ്യക്തമായിരുന്നു. പിന്നീട് “ബിഗ് ബാംഗ്” എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടുകൂടി ബ്രഹ്മാണ്ഡമായി വിരിഞ്ഞു. അത് ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (expanding universe) എന്നും ആധുനികശാസ്ത്രം പറയുന്നു.

(പാശ്ചാത്യരുടെ പേറ്റന്റ് ശ്വേതകേതുവിന് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാവാം, അന്നുപയോഗിച്ച സുക്ഷ്മദർശിനിയുടെയും ലബോറട്ടറിയുടെയും പേരുകൾ എവിടെയും സൂചിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പേറ്റന്റ് ശ്വേതകേതുവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമായിരുന്നു.)

[“ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ ധർമ്മം ഉണ്ട്. അത് നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിഹിതമായിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ബോധമാണ്. ഈ 'ബോധം', വിഭജിച്ചും കൂടിച്ചേർന്നും വളരുന്ന ഓരോ വസ്തുവിലും അതിന്റെ ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കുന്നു. പരമാണുവാദത്തിലായാലും ഓരോ പരമാണുവിനും അതിന്റെ ബോധം, ഓരോ അണുവിനും അതിന്റെ ബോധം, ഒരു അവയവത്തിന് അതിന്റെ കൂട്ടായ ബോധം, അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന പുരുഷനു് അവന്റെതായ ബോധം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഓർമ്മ അതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.“]

(ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ 'ഇൻഡ്യാ ഹെരിറ്റേജിൽ'  1 2 - 3 - 4 പോസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.  അവിടെ, ഇപ്പോൾ പാർത്ഥനെതിരെ  ദൃശ്യമായ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിവേരുകൾ  കാണാനാകും.)

കോശദ്രവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെറും വെള്ളമല്ല, ചില ധാതുക്കളും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നു കാണാം. പഞ്ചസാര, ചിലതരം കൊഴുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതായി ആധുനികശാസ്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശവും അതിന്റെ ധർമ്മം എങ്ങിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നുമാണ് കോശത്തിലെ ഓരോ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം കോശത്തിന്റെ ആകെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങിനെയെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയൊന്നും ആഴത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില സൂചനകൾ പൌരാണിക ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിലും കാണാം.

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നിറം നീലയാണ്. ആധുനികരുടെ ചാതുർവർണ്ണ്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും നീലനിറം പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്  വിഷ്ണു വർണ്ണാതീതനാണെന്ന്  മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശിനികൾ കോശത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ നിറം dark എന്നും, grey എന്നും, blue എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. 

[കോശത്തിന്റെ നിറം  blue എന്ന്  എഴുതിയത്, ഗൂഗിളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ   ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ  അടിക്കുറിപ്പിൽ  microscopic view of  mast cell  എന്ന്  എഴുതിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്.  അതിൽ ‘സ്റ്റെയിൻ’ ചെയ്തതാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  കൂടുതൽ വായിക്കാതെ  വന്ന ഈ അബദ്ധത്തിന് ഒരു കുറിപ്പ്  ഈ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ  കൊടുക്കുന്നു.]
                   (മാസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയുള്ള ദൃശ്യം)

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങിളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിഷയാനുഭവങ്ങളിൽ (ശബ്ദ, സ്പർശ, രസ, രൂപ, ഗന്ധം)  നിന്നുള്ള  അറിവിലൂടെയാണ്   ധർമ്മബോധമുള്ള ബുദ്ധി വളർന്നു വരുന്നത്. വിഷയാനുഭവങ്ങളോട് നമ്മൾ അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും പ്രതികരിക്കുന്നു. പ്രതികരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആകർഷണമോ വികർഷണമോ ആയിരിക്കും. ഈ ആകർഷണ വികർഷണം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർമ്മയെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സംസ്കാരം എന്നു പറയുന്നു.

ചുറ്റുകളായി കിടക്കുന്ന അഞ്ചു തലയുള്ള (പ്രപഞ്ചാനുഭവങ്ങളുള്ള) അനന്തസർപ്പത്തിന്റെ മെത്തയിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ശയനം. ആത്മാവിന്റെ അനന്തമായ പതിനായിരം ജന്മങ്ങളുടെ ഒർമ്മയുടെ കാല്പാടുകൾ കുറിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അനന്തമായി കിടക്കുന്ന സർപ്പത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് ക്രോമോസോമിനെക്കുറിച്ച് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പാർത്ഥൻ പൌരാണിക ഉഢായിപ്പിനെ ശാസ്ത്രമാണെന്നു പറയാൻ കാണിക്കുന്ന സൂത്രമാണെന്നു പറയും. വിഷ്ണുവിനെ വിട്ടുപിരിയാൻ അനന്തനാവില്ല എന്ന് അനന്തന്റെ അംശാവതാര കഥകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.   (" The DNA molecule may be circular or linear, and can be composed of 10,000 to 1,000,000,000[1] nucleotides in a long chain.")

മഹാവിഷ്ണുസങ്കല്പം ഓർമ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതാണ് ആധുനികന്റെ അസഹിഷ്ണുത പുറത്തുവരാൻ കാരണമായത്. ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ‘ഓർമ്മ’യെക്കുറിച്ച് ഒന്നു വിശദീകരിക്കാം.

“പ്രസവിച്ച ഉടനെത്തന്നെ ഏതു ജന്തുവിന്റെയും (സസ്തനിയുടെ) കുഞ്ഞ് അതിന്റെ അമ്മയുടെ മുലച്ചുണ്ട് നുണയുവാൻ തുടങ്ങും. അതുകണ്ടാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യാനുള്ള പരിചയം എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി എന്നു ചിന്തിക്കാം.   ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ അമരത്വത്തെയാണെന്ന്, ഭാരതീയ ഋഷിമാർ പറയുന്നു. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ അനുഭവംകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി അന്ധവിശാസമാണെന്ന് ആധുനികർ കരുതിയേക്കാം. “ഒരു ജീവി കടന്നു പോകുന്ന പതിനായിരം ജന്മങ്ങളിലെ ഓർമ്മയുടെ കാല്പാടുകളെയാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നതെന്നു ‘ഷ്രോഡിംഗർ’ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു”. ഋഷിമാർ പറഞ്ഞതും ഷ്രോഡിംഗർ പറഞ്ഞതും തമ്മിലുള്ള ശാസ്ത്രഭാഷയുടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണാം. ഷ്രോഡിംഗർ പറയുന്നത്, ജനിതകമായി വന്ന പതിനായിരം ജന്മങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെപ്പറ്റിയാണ്.   ഋഷിമാർ പറയുന്നത്, പതിനായിരം പുനർജന്മങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ജീവന്റെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റിയാണ്.”


‘നാം അമ്മയിൽനിന്നും വരുന്നത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ലേറ്റ് പോലെയുള്ള മനസ്സോടുകൂ‍ടിയാണെന്നു‘ ‘ജോൺ ലോക്ക്’ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ‘യുങ്’ അതിനെ നിശിതമായി ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നത്, ‘സുഘടിതമായ ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കാരണബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നതെന്നാണ്‘.

ഇവിടെ ഭാരതീയ പൌരാണികശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പാശ്ചാത്ത്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നത പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അനുഭവങ്ങളിൽകൂടി ജനിതകങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള DNA, RNA കളുടെ അക്ഷരവൈജാത്യത്തെ, ആധുനികശാസ്ത്രം വംശസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പുത്രോത്പാദനത്തിൽ കൂടിമാത്രം നടക്കുന്ന പാരമ്പര്യവാദമായി എണ്ണുമ്പോൾ, അച്ഛനമ്മമാരുടെ പുനർജന്മമുണ്ടാകുന്നത് സ്വന്തം മക്കളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു. എന്നാൽ, ഭാരതീയ ബോധശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുവൻ തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആകെ ജീവിതത്തിനാധാരമായ ജനിതകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വത്വത്തിൽ വൃദ്ധിപ്രാപിച്ച് സൂക്ഷ്മവത്കരിക്കപ്പെട്ട ലിംഗശരീരത്തിന്റെ (കാരണശരീരം) പുനരാവിഷ്കരണത്തെക്കൂടിയാണ്. പുനർജന്മത്തിന്റെ ഈ രണ്ടു തത്ത്വങ്ങളിൽ ഒന്നിനുമാത്രമെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്ന പിടിവാദം അനാവശ്യമാണെന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന സംസ്കാരം പുത്രോല്പാദനത്തിലൂടെമാത്രമെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ ഡോക്ടറെയോ സംഗീതജ്ഞനെയോ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അവസരത്തിൽ, ഈ ശാഖയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള രണ്ടു ജോഡികളെ ചേർത്ത് സന്തതി പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ, അവരുടെ സന്തതികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർമാരും സംഗീതജ്ഞന്മാരും മാത്രമായിത്തീരേണ്ടതല്ലെ.

(ജനിതകത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ)
-------------------------------------------------------------------------

(പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയ അബദ്ധത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം)
സെല്ലിന്റെ നിറം സ്റ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന കാൽ‌വിന്റെ കമന്റിന് നന്ദി പറയുന്നു. സെല്ലിനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ തപ്പിയപ്പോൾ കിട്ടിയ (മുകളിൽ പോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള) ചിത്രത്തിൽ microscopic view of mast cell എന്ന അടിക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റെയിൽ ചെയ്ത വിവരം അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇത് തൊലിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന cell ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.


കൃഷ്ണനെ ‘കറുപ്പാ’ എന്നു വിളിക്കാത്തത് അതൊരു സവർണ്ണ നാമമല്ലാത്തതിനാലാവാം. കറുത്ത മേഘത്തിനെ ‘നീലക്കാർമുകിൽ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഞാനല്ല; നിറത്തെക്കുറിച്ചറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കലാകാരനാവണം.


കാൽ‌വിന്റെ കമന്റിനുശേഷം സെല്ലിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോൾ, grey എന്നും, dark എന്നും പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകളിൽ നിന്നും അങ്ങിനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർ തിരുത്തുക.


(ചിത്രങ്ങൾ : ഗൂഗിളിൽ നിന്നും)

34 comments:

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന സംസ്കാരം പുത്രോല്പാദനത്തിലൂടെമാത്രമെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ ഡോക്ടറെയോ സംഗീതജ്ഞനെയോ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അവസരത്തിൽ, ഈ ശാഖയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള രണ്ടു ജോഡികളെ ചേർത്ത് സന്തതി പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ, അവരുടെ സന്തതികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർമാരും സംഗീതജ്ഞന്മാരും മാത്രമായിത്തീരേണ്ടതല്ലെ.

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌:Indiaheritage said...

"ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ ഡോക്ടറെയോ സംഗീതജ്ഞനെയോ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അവസരത്തിൽ, ഈ ശാഖയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള രണ്ടു ജോഡികളെ ചേർത്ത് സന്തതി പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ,"
ഹ ഹ ഹ ചില മക്കളെ ഒക്കെകണ്ടാല്‍ തന്നെ അറിയാം ആ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആണെന്ന്

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil said...

മാസ്റ്റ് സെല്ലില്‍ ആ നീല നിറത്തില്‍ കാണുന്നതെല്ലാം ന്യൂക്ലിയസ്സുകളാണോ?

പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന സംസ്കാരം പുത്രോല്പാദനത്തിലൂടെമാത്രമെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ ഡോക്ടറെയോ സംഗീതജ്ഞനെയോ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അവസരത്തിൽ, ഈ ശാഖയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള രണ്ടു ജോഡികളെ ചേർത്ത് സന്തതി പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ, അവരുടെ സന്തതികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർമാരും സംഗീതജ്ഞന്മാരും മാത്രമായിത്തീരേണ്ടതല്ലെ.

പോപ്പുലേഷന്‍ ജനറ്റിക്സിനെപ്പറ്റി വലിയ പിടി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ‌, പാര്‍ത്ഥരെ ..
:)

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ anil :

താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ‘വലിയ പിടി‘ അല്ല, ഒരു പിടിയും ഇല്ല എന്നു പറയാം.
ഒരു സെല്ലിന്റെ പടം തപ്പിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ആ ചിത്രം. അതിലെ തലക്കെട്ട് മാത്രമെ ഞാൻ വായിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വിക്കിക്ക് വിടുന്നു.
വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നത്ര അപകടം ഇല്ലല്ലൊ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത്.

»» ملباري «« said...
This comment has been removed by the author.
»» ملباري «« said...

You are right. Let's demolish all the
Vishnu temples including
Guruvayoor. ;-)

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

‘അറബി’ അനോണി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല.

»» ملباري «« said...

Hindu daivangal onnum daivangale alla ennu theliyikkaan aanallo thankal sramichu kondirikkunnath. Thankalude sramangalkku ella vijayangalum nerunnu. Hindu daivangal yathartha daivangal allaatha sthithikku avaye aaradhikkunnath vifalam aanennu thaankalum sammathikkumallo. Janangale vazhi thettikkunna Hindu kshethrangal polichu kalayukayaanu vendath. Sabarimala, Guruvayoor thudangiya Hindu kshethrangal polichu kalanjittu avide laboratorykal sthaapikkan thaankale polullavar blog mukhenayum allaatheyum shabdam uyarthanam. Aashamsakal.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ അറബി അനോണി:
താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രം എന്തിനാണെന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പുരോഹിതന്മാരും സർക്കാരും അനുവർത്തിച്ചുപോരുന്ന കള്ളക്കളികളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശബരിമലയിലെ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ ദീപം കത്തിക്കൽ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ്. അതിൽ ദൈവീകത്വം കല്പിക്കുന്നത് വരുമാനം കുറയും എന്ന ഭീതിയാണ്. ദേവസ്വവും ബിവറേജ് കോർപറേഷനുമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യം. ക്ഷേത്രംകൊണ്ട് നഷ്ടം ഹിന്ദുവിനും, ലാഭം മറ്റു മതക്കാർക്കുമാണ്. പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് വ്യാമോഹമാണ്. അതിനായാണ് വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഭക്തന്മാർ ധരിച്ചു വശായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മനസ്സുഖം ലഭിക്കും. ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏകദേശം 165 ട്രൂപ്പുകൾ ക്ഷേത്രകലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്ര ചിലവിന്റെ 48% ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മുസ്ലീം വ്യവസായ സംരംഭകരാണ്. അപ്പോ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോളിക്കണോ അതോ നിലനിർത്തണൊ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടെ. ഒരു കമന്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ വിഷയം. ഇതൊക്കെ പറയാൻ വെറെ പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടി വരും.

»» ملباري «« said...

If you think temples are means of Non-Hindus to exploit Hindus, then you should advise Hindus to stop going to temples. If wasting millions of kilograms of Coconuts, oil & ghee in Sabarimala will not do any good to a believer, then you should stop this wastage.

കാക്കര kaakkara said...

മണ്ഡരിയൊക്കെ പ്രതിരോധിച്ച്‌ കേരളത്തിൽ *അഹിന്ദുക്കളുടെ* പുരയിടങ്ങളിൽ തെങ്ങ്‌ വളർത്തുന്നത്‌ തന്നെ കാണുമ്പോൽ കാക്കരക്കുമുണ്ട്‌ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ...

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ അറബി അനോണി:

ഹജ്ജ് പോലെയുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനവും. ഇന്ന് അതിന്റെ പവിത്രത സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രം. ഹജ്ജിനു പോകുമ്പോൾ സർക്കരിന്റെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. മലക്കുപോകുമ്പോൾ ബസ്സിന്‌ ഇരട്ടി ചാർജ്ജ് ഈടാക്കും. അതുമാത്രമെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരാട് എന്ന കണക്കിന് കശാപ്പ് നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് പകുതി തേങ്ങ എന്ന കണക്കിന് കത്തിച്ചു കളയട്ടന്നെ.

അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നു വച്ചാൽ എല്ലാ ദേവസ്വത്തിന്റെ അധീനതയിലുമുള്ള അമ്പലത്തിലെയും ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടികൾ എടുത്തുകളയാൻ വേണ്ട നിയമം പാസ്സാക്കണം. ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആദ്യമായി ഇതെങ്കിലും ഭൌതികവാദിസർക്കാർ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ കാക്കര:

അമ്പലത്തിൽ പൂജക്കുള്ള താമരപ്പൂ തൊട്ട് അരവണപ്പായസം വരെയുള്ള എല്ലാറ്റിലും മുസ്ലീം മതസ്ഥരുടെ പങ്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. തീർത്ഥാടന പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഹൈന്ദവേതരരുടെ പങ്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സത്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജാള്യത മറയക്കാൻ സഹായിക്കും. അമ്പലത്തിൽ പത്തോ നൂറോ വഴിപാട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഹോട്ടൽ മുറിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 500 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ആനകളുടെ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട. കേരളത്തിലെ ആനകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 50%ൽ കൂടുതൽ ഹൈന്ദവേതരർക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ നാടാണ് കോയ നമ്മുടെ നാട്. അതിൽ ദോഷമൊന്നും ആരോപിക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഇവിടത്തെ വിഷയം ഇതല്ല. ഇതിന് വേറെ ഒരു പോസ്റ്റിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ പോസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച പുനർജന്മം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

»» ملباري «« said...

Quran says that there IS a god. So muslims who follow Quran believes in pilgrimage. But you are saying that the Vedas and Upanishads do not talk about a god. Instead, they tell about scientific facts. If so, Hindus, being the followers of these books, should stop praying to god and involve in scientific researches instead.

കാക്കര kaakkara said...

പാർത്ഥൻ...

താങ്ങളുടെ കമന്റിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ്‌ കാക്കരയുടെ കമന്റ്... അറബി അനോനിക്കിട്ട കമന്റ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ച്‌ നോക്കുക... താങ്ങളുടെ പുതിയ കമന്റുകളിലുമുണ്ട്‌ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ... എന്നിട്ട്‌ പറയുന്നു... പുനർജന്മാണത്രെ വിഷയം... പുനർജന്മത്തിലെവിടെ ഹോട്ടൽ വ്യ്വസായം...


പോസ്റ്റിന്റെ ഉടമ തന്നെ വിഷയം മാറ്റി കമന്റെഴുതിയിട്ട്‌... അതിന്‌ മറുപടി വരുമ്പോൾ “വേണമെങ്ങിൽ” ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയെഴുതിയാൽ...

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ അറബി അനോണി:
താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്.

1) ഹജ്ജ് എന്ന തീർത്ഥാടനം ഖുർ‌ആനിനും മുമ്പുള്ളതാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. (തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുമല്ലൊ)
2)വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഒന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ ?
3)ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും ഉൾപ്പെടും. അത് എനിക്ക് മാത്രം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുവാനും, എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇടം നേടാനും ആയിരിക്കരുത്. കർമ്മഫലത്യാഗം എന്നാണ് അതിനു പറയുക. ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ, അതിന്റെ ഫലം അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെന്നെത്തുന്നത് സമൂഹത്തിലാണ്. ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ്.

4) ആധുനിക ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്, പുതിയ ട്രെന്റ് ആയ നാലമ്പലം തൊഴൽ, ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ, നാഗൂര് പള്ളി ഇടപാടുകൾ, അങ്ങനെ പലതും.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു കാക്കര. ചർച്ചിച്ച് ചർച്ചിച്ച് രാമായണത്തിലെ അശ്വമേധം വരെ കൊണ്ടുപോകല്ലെ.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു കാക്കര. ചർച്ചിച്ച് ചർച്ചിച്ച് രാമായണത്തിലെ അശ്വമേധം വരെ കൊണ്ടുപോകല്ലെ.

»» ملباري «« said...

Please clarify your stand:

1) Is there a god who can think, decide and answer to prayers?

2) If yes, how many? Only one god or many of them?

3) Whether Ayyappan, Rama, etc are immortal gods who can be pleased through prayers or they are just symbolic concepts?

4) What do Vedic literature say about this?

5) Whether the incidents in Puranas really occured in history?

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ അറബി അനോണി:
താങ്കളുടെ ചോദ്യം 5 ആണെങ്കിലും ഉത്തരം അതുപോലെ ചെറുതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില ലിങ്കുകൾ തരാൻ ശ്രമിക്കാം.
ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്‌ ഈ ലിങ്ക് വായിച്ച് സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കാം. (ഈ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൽ തന്നെ വേറെ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ ഉണ്ട്. അതും കൂടി വായിക്കുക.)
അതിനുശേഷം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കു കടക്കാം.

Abhi said...

ശബരിമല , ഗുരുവായൂര്‍ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ബീവരജ് കൊര്‍പ്പരഷനെയും ഒരു പോലെ കണക്കാക്കുന്ന ചെറ്റ സര്‍ക്കാരുകളാണ് കേരളം കാലാകാലമായി മാറിമാറി ഭരിക്കുന്നത്‌. ഇപ്പോള്‍ ഭരിക്കുന്ന ചെറ്റകള്‍ക്ക് വിശ്വാസവുമില്ല . എന്നാലും കയ്യിട്ടു വാരാനും നക്കാനും ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ വേണം താനും . ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായാല്‍ തന്നെ ഹിന്ദു സമൂഹം ചിലപ്പോള്‍ നന്നായിപ്പോകും . ഖജനാവിലെ പണം വാങ്ങി ഉളുപ്പില്ലാതെ തിന്നുന്ന അറബി അനോണികള്‍ക്ക്‌ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അവകാശങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള കടമകള്‍ തീരെയില്ലാത്ത വിരുന്നുകാരാണല്ലോ അവര്‍. അവര്‍ക്ക് സ്വീകരണ മുറിയിലിരുന്നാല്‍ മതി. നാഴിയരിയും വെള്ളരിയും കണ്ടെത്തി ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലി.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

http://www.youtube.com/watch?v=i58IaLnICrs&feature=related

മകരജ്യോതി കത്തിക്കുന്ന പൊന്നമ്പലമേട്.

ഈ കർപ്പുരദീപം ദൈവീകമാക്കി നിലനിർത്തിയാൽ ലാഭം ആർക്കെല്ലാം ?

അന്ധവിശ്വാസികളായ ഭക്തർക്കൊ, ഭരണാധികാരികൾക്കോ ?

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ said...

കഴിഞ്ഞ കുറേ പോസ്റ്റുകൾക്കായി ഒരുമിച്ചുള്ള കമന്റാണിത്..

[[qoute start
"ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പരമാണു മുതൽ ഗാലക്സിവരെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റാതെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ കൂടി നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വത്തിന്റെ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ഓർമ്മയാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ആ ഓർമ്മയെ (അഖണ്ഡസത്യബോധം) വിഷ്ണു എന്നു വിളിക്കാം. "

നാലു ദിക്കിലേക്കും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മദേവൻ സാർവ്വത്രികമായ മനസ്സിന്റെ ആലങ്കാരികമായ ഒരു ഭാവനയാണ്. നാലു വേദങ്ങൾ ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു എന്നുള്ളത് പുരാണ കഥകളിലുള്ള സങ്കല്പമാണ്.

(മുഖത്തു നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും, മുകളിൽ നിന്നും ഇറക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്ന് ഇതെഴുതിയ ഋഷിമാർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. "" quote end]]

പാർത്ഥൻ ഈ പറഞ്ഞതും കാളി മുതലായ മറ്റൂ പോസ്റ്റുകളിലും ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്. ഏത് പുരാണങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത്? ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പാർത്ഥന്റെ സ്വന്തം അല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. (അതേ പോലെ 1700 നു ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥകാരന്റേതും അല്ലെന്ന് കരുതുന്നു). അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഏതു പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് അതാത് പോസ്റ്റുകളിൽ റഫറൻസ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായേനെ. ഏത് പുരാണത്തിൽ നിന്നാണെന്നും പാർത്ഥന്റെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പി ഏത് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റേതാണെന്നും അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി. പേജ് നമ്പർ കൂടെ കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം(നിർബന്ധമില്ല).

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ said...

[[മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നിറം നീലയാണ്. ആധുനികരുടെ ചാതുർവർണ്ണ്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും നീലനിറം പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു വർണ്ണാതീതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശിനികൾ കോശത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ നിറം dark എന്നും, grey എന്നും, blue എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.]]

ഈ വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ മനസിലാക്കിയേടത്തോളം കോശത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ നിറം നീല എന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ കാണാത്തതാവും. എവിടെയാണ് പാർത്ഥൻ ഇത് വായിച്ചത്?

പാർത്ഥൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമടക്കം നെറ്റിലും പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലെ കോശങ്ങളോ കോശങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസോ അവയുടെ യഥാർത്ഥ വർണമല്ല കാണിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അവ കാണാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ പ്രയോഗിച്ച ശേഷം അവ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുകയും അവയുടെ ചിത്രമെടുക്കുകയുമാണ്.

നീലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ആ മാസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ചിത്രം Tol Blue സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിറം പിടിപ്പിച്ച ശേഷം എടുത്ത ചിത്രമാണ്. പാർത്ഥൻ ചിത്രമെടുത്ത വിക്കിയിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

കോശം, ന്യൂക്ലിയസ്, നീല, മഹാവിഷ്ണു... എത്ര എളുപ്പമാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്? :)

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ കാൽ‌വിൻ:

മാസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം, അനിലിന് മറുപടി എഴുതിയതിനുശേഷമാണ് വായിച്ചത്. ആ ചിത്രം നിറം ചേർത്തതു തന്നെ. സെല്ലിന്റെ നിറത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിയിൽ നിന്നും ആണ് വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചത്. ഒന്നുകൂടി പരതി നോക്കിയിട്ട് ലിങ്കുകൾ തരാം. പരിചയമില്ലാത്ത ഈ വിഷയത്തിൽ നെറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ചേരും പടി ചേർത്തത് സ്വന്തം തന്നെ.

നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ‘അവതാർ’ സിനിമയ്ക്കുമുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിറത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു.

ശാശ്വത്‌ :: Saswath Tellicherry said...

അവതാര്‍ സിനിമയും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മില്‍ എന്താ ബന്ധം?

(പിന്നെ സ്വകാര്യമാ കേട്ടോ- എവിടെയേലും ഉപയോഗം വരുമ്പോ എടുത്തു പ്രയോഗിച്ചോ. കാശൊന്നും തരണ്ട. - ഈ മെലാനിന്‍ ഉണ്ടല്ലോ മെലാനിന്‍? അതിന്‍റെ നിറം ഡാര്‍ക്ക്‌ വയലെറ്റും ബ്രൌണും കൂടി ചേര്‍ന്നതാണെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചിരുന്നു. ഇവ വല്ലാതെ തിങ്ങിക്കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പിഗ്മെന്റെഷന്‍ ഇരുണ്ട നിറത്തില്‍ കാണുന്നത്. ഈ വയലെറ്റില്‍ പിടിച്ചു ഒന്ന് കളിച്ചോ- കൃഷ്ണന്റെ നിറം ചെലപ്പോ അതാണെങ്കിലോ?)

»» ملباري «« said...

Calvin,
Parthan is a very intelligent scientist. Please do not ask for references. If you are so particular, check this link. You will get all the references here:
http:// www. nokiirunnoippokittum .com

Living Story said...

ഈ സര്‍പ്പക്കാവുകള്‍ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നോ അതോ അന്ന്ധ വിശ്വാസമായിരുന്നോ?

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@കാൽ‌വിൻ:
താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, പോസ്റ്റിൽ എനിക്കു പറ്റിയ തെറ്റ് തിരുത്തി വിശദീകരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ ശാശ്വത് :
കൃഷ്ണന്റെ നിറം നീലയാണോ, കറുപ്പാണോ ? (കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയമല്ല.)

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ Living Story :
വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കൂ. എന്റെ അഭിപ്രായം അവിടെയുണ്ട്. മരംവെട്ട് തൊഴിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് കാട്, എന്ത് കാവ്.

ed said...

"വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കൂ. എന്റെ അഭിപ്രായം അവിടെയുണ്ട്. മരംവെട്ട് തൊഴിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് കാട്, എന്ത് കാവ്."

മരം വെട്ടു തൊഴിലാക്കിയ പാവങ്ങളെ അല്ല പാര്‍ഥന്‍ കുറ്റം പറയേണ്ടത്. അത്താഴ പട്ടിണി ക്കാരായ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മരം കൊണ്ട് 3000 square feet ഉള്ള മണി മാളിക കെട്ടുന്നവരെ പറയൂ; മരത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പറയൂ. ഇവരൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ആയതു കൊണ്ട് യഥാര്‍ത്ഥ കുറ്റവാളികളെ ചീത്ത വിളിക്കാന്‍ ഒരു മടി അല്ലെ?